ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 รวมทั้งประกาศนโยบาย No Gift Policy

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 รวมทั้งประกาศนโยบาย No Gift Policy

12 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 484

วันที่ 12 มกราคม 2565     นายทวี  โลหะกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ประชุมข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนี้
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
เรื่อง การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
.................................................

 
                   ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฎิบัติ ตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า  “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” ร่วมกันต่อไป และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติงาน ตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และจกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณะภายนอกหน่วยงาน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 
                   ในการนี้ข้าพเจ้า นายทวี  โลหะกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  จึงขอประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย  ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย ถือปฎิบัติและดำเนินการดังนี้
           1.ด้านความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การดำเนินการจัดซือ จัดจ้าง ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฎิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

          2.ความพร้อมรับผิด  มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการทำงานและการบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
          3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน มีเจตจำนงสุจริตที่จะทำให้หน่วยงานปลอด จากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

  1. 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย และเกรงกลัวที่จะทุจริต รวมทั้งการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  1. 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน

          6. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้ง    ข้อมูลข่าวสารเบาะแสทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย
 
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   12   มกราคม   พ.ศ.  2565

(ลงชื่อ)      ทวี  โลหะกุล

(นายทวี  โลหะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย