งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2566

งานบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนนักงานส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2566

27 ก.ย. 2022 09:50:58 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ลาดควาย 558