การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

24 ม.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลาดควาย 238

เมื่อวันที่ 24  มกราคม  2566   นายทวี  โลหะกุล นายก อบต.ลาดควาย  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล  ของ กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีความทันสมัยและครอบคุมประเด็นความมั่นคง 9 ประเด็น และประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็นในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลลาดควาย  กศน.ประจำตำบลลาดควาย  รพ.สต.ลาดควาย  พัฒนากรประจำตำบลลาดควาย  และข้าราชการ อบต.ลาดควายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  มติที่ประชุมเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่                                                                                                  

1.แผนการปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2.แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง
3.แผนการปฏิบัติการดำเนินการรักษาความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. แผนการปฏิบัติการด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.แผนการปฏิบัติการด้านการเสริมสถขภาวะ/การสาธารณสุขระดับตำบล
 ซึ่งคณะทำงานระดับตำบลจะดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการด้าน ต่อไป