ปรับปรุงล่าสุด 9 พ.ย. 2022 09:38:50 608

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
     1. แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
     2. แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
     3. แนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็ง
     4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
     5. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและการพัฒนาทางการเมือง
     6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสร้างความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     7. แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
     8. แนวทางการบริการด้านไฟฟ้าและประปา
     9. แนวทางการบริการสาธารณะ   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     10. แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ
     11. แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
     12. แนวทางการส่งเสริมการศึกษา
     13. แนวทางส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     14. แนวทางควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
     15. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย
     16. แนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     17. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ