ปรับปรุงล่าสุด 7 พ.ย. 2022 03:08:47 1,003

 

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

หมู่บ้านทั้งหมดของตำบลลาดควาย

 หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน   จำนวนประชากร  รวม
ชาย หญิง
1 ลาดควาย 269 427 422 849
2 ป่ากุงน้อย 193 293 303 596
3 หนองผักแพว 132 230 210 440
4 ป่ากุงใหญ่ 311 548 552 1,100
5 เก่าโก 91 141 142 283
6 ดอนสระคำ 131 218 225 443
7 นาโป่งโพน 250 385 373 758
8 ป่ากุงน้อย 144 256 250 509
รวม 1,521 2,501 2,477  4,978 


ศาสนา
     เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประชาชนชาวชนบทจะมีความผูกพันกับวัดและศาสนา ในตำบลลาดควายก็เช่นเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยในทั้งตำบลในทุกหมู่บ้านจะมีวัดประจำของหมู่บ้านเพื่อประกอบกิจทางศาสนาและเป็นที่พักพิงใจของชาวบ้านดังต่อไปนี้

 ลำดับที่  ชื่อศาสนสถาน ที่ตั้ง
1 วัดเที่ยงประดิษฐ์  หมู่ที่ 1 ต.ลาดควาย 
2 วัดสุวรรณวงศาราม หมู่ที่ 2 ต.ลาดควาย
3 วัดหนองเครือวัลย์ หมู่ที่ 3 ต.ลาดควาย
4 วัดไชยมงคล/สำนักสงฆ์ถ้ำพระ หมู่ที่ 4 ต.ลาดควาย
5 วัดบ้านเก่าโก หมู่ที่ 5 ต.ลาดควาย
6 สำนักสงฆ์บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ต.ลาดควาย
7  วัดบ้านนาโป่งโพน/สำนักสงฆ์บ้านนาโป่งโพน  หมู่ที่ 7 ต.ลาดควาย
8 สำนักสงฆ์บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 8 ต.ลาดควาย


การศึกษา
     ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดควายมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 5 แห่ง (โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยเปิดทำการสอนถึงระดับมัธยมต้น) และมีศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 3 ศูนย์ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมของสถานศึกษามีดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน
1 โรงเรียนบ้านลาดควาย   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6                   
2 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
3 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
4 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
5 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6


     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงน้อย สังกัด อบต.ลาดควาย
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงน้อย ได้เปิดทำการเรียน การสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านป่ากุงน้อยหมู่ที่ 2,8 บ้านหนองผักแพว, บ้านดอนสระคำ ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 50 คน จำนวนครู 2 คน
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงใหญ่ สังกัดอบต.ลาดควาย
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากุงใหญ่ เปิดทำการเรียน การสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านป่ากุงใหญ่และบ้านนาโป่งโพน ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 40 คน จำนวนครู 2 คน
     - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเที่ยงประดิษฐ์ (กรมศาสนา)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเที่ยงประดิษฐ์ เปิดทำการเรียน การสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่บ้านลาดควาย บ้านเก่าโก ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียน 60 คน จำนวนครู 4 คน

งานประเพณี
     ข้อมูลงานประเพณี (ช่วงเวลาภายในเดือนนั้น ๆ)

เดือน งานประเพณี กิจกรรม
มกราคม อวยพรปีใหม่ ทำบุญต้อนรับปีใหม่
กุมภาพันธ์ บุญข้าวจี่ตามประเพณี ฮีต สิบ สอง คลองสิบสี่
มีนาคม บุญพระเวสสันดร ทำบุญประจำปี
เมษายน สงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
พฤษภาคม บุญบั้งไฟ บุญเดือนหก
มิถุนายน บุญชำหะบ้าน ชำระล้างสิ่งไม่ดีของหมู่บ้าน
กรกฎาคม เข้าพรรษา นุ่งขาวห่มขาว, ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน
สิงหาคม บุญข้าวประดับดิน  
กันยายน ข้าวสลาก  
ตุลาคม ออกพรรษา ทำบุญออกพรรษาและบุญมหาสังฆทาน
พฤศจิกายน บุญกฐิน  
ธันวาคม บุญผ้าป่า