ปรับปรุงล่าสุด 7 พ.ย. 2022 02:56:47 938


สภาพทั่วไป

พื้นที่
     ตำบลลาดควายเป็น 1 ใน 11 ตำบลของการปกครองท้องที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลลาดควาย ตามที่ตั้งแล้วอยู่ห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 89 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50,975 ไร่ คิดเป็น 82 ตารางกิโลเมตร
 
อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลนาเลิน
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลนาคำ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลหนามแท่ง และเขตตำบลนาคำ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลสงยาง


ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลลาดควายมีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวรี ไปตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยทั่วไปของพื้นที่ตำบลลาดควายจะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงทางด้านตะวันออก และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นที่สูงลาดชันมาก อยู่ในระดับความสูงเหนือน้ำทะเลประมาณ 156- 168 เมตร และสภาพพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูเขาเล็กน้อยและเป็นที่ราบสูงสลับกันไปกับที่ลุ่ม
   
ลักษณะภูมิอากาศ
     ตำบลลาดควาย มีลักษณะภูมิอากาศแบบลมมรสุม มี 3 ฤดูดังต่อไปนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37-43 c
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 20-37 c
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 12-35 c


เขตการปกครอง
     ปัจจุบันตำบลลาดควายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้านดังต่อไปนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านลาดควาย
     หมู่ที่ 2 บ้านป่ากุงน้อย
     หมู่ที่ 3 บ้านหนองผักแพว
     หมู่ที่ 4 บ้านป่ากกุงใหญ่
     หมู่ที่ 5 บ้านเก่าโก
     หมู่ที่ 6 บ้านดอนสระคำ
     หมู่ที่ 7 บ้านนาโป่งโพน
     หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุงน้อย