ปรับปรุงล่าสุด 7 พ.ย. 2022 03:03:29 809

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรตำบลลาดควาย

ตำบล จำนวนหมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด(ไร่) พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร พื้นที่อื่นๆ(ไร่) ครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร(คน) รายได้เฉลี่ย/ค่อครัวเรือน(บาท)
ทีนา(ไร่) ที่ไร่(ไร่) ที่สวน(ไร่) ที่เลี้ยงสัตว์ พืชผัก(ไร่) ไม้ดอก(ไร่) การเกษตรอื่นๆ
ลาดควาย 8 50,975 13,670 578 846 1,265 110 0 253 34,253 1,063 4,613 34,973


ข้อมูลปศุสัตว์ตำบลลาดควาย

หมู่บ้าน บ้าน โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
1 ลาดควาย 85 90 26 90 450
2 ป่ากุงน้อย 93 80 31 65 600
3 หนองผักแพว 81 112 22 80 355
4 ป่ากุงใหญ่ 120 105 16 110 545
5 เก่าโก 40 52 4 50 385
6 ดอนสระคำ 45 49 11 60 366
7 นาโป่งโพน 108 110 14 58 851
8 ป่ากุงน้อย 77 72 18 35 681
รวม 659 676 142 548 4,233


       การใช้ที่ดินในเขตตำบลลาดควายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ในการทำนา และในแต่ละพื้นที่ของการทำนานั้นให้ปริมาณของผลผลิตที่แตกต่างกันไป สาเหตุก็เป็นเพราะว่าแต่ละพื้นที่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันออกไปบางแห่งเป็นที่ลุ่ม บางแห่งเป็นที่ดอนซึ่งน้ำท่วมไม่ค่อยถึงหรืออาจจะมีปริมาณน้ำน้อยทำให้ผลผลิตข้าวได้น้อยกว่านาที่ลุ่ม ส่วนปัญหาอื่น ๆ ก็ยังมีอยู่บ้าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช ส่วนพื้นที่ในการปลูกพืชผักส่วนใหญ่จะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจากการบริโภคก็จำหน่าย สาเหตุก็เพราะว่าเกษตรยังไม่มีความรู้ในการปลูกพืชผักและยังขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ส่วนพื้นที่ในการทำปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันสำปะหลังและแตงไทย แต่ก็ยังมีการปลูกในปริมาณที่น้อยสาเหตุก็เพราะว่าราคาพืชไร่มีราคาตกต่ำไม่คุ้มค่ากับการลงทุนและยังให้ผลผลิตต่อไร่น้อยเพราะว่าเกษตรไม่มีความรู้เกี่ยวกับพืชไร่ ส่วนพื้นที่นับว่ากินเนื้อที่มากที่สุด คือ พื้นที่ป่าไม้ตำบลลาดควายนับว่ามีพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง เพราะว่าพื้นที่ป่าได้ถูกทำลายไปบ้างแต่ระบบนิเวศน์ยังถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยู่